E-poe tingimused

I Üldsätted

1. Käesolevad CAIO OÜ („müüja“) e-poe tingimused („tingimused“) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi „ostja“ või „tarbija“), kes kasutavad www.caio.ee veebiaadressil olevat e-poodi („e-pood“), sh tellivad e-poest kaupa sõlmides kauba ostmiseks ostu-müügilepingu („müügileping“).

2. Müüja e-poes tellimuse vormistamise ning ettemaksu sooritamisega kinnitab ostja, et ta on tutvunud tingimustega, on nendega nõus ja kohustub neid täitma. Tingimustes ja müügilepingus sisalduvate sätete vastuolu korral on prioriteetne müügileping. Tingimustes ja müügilepingus reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled õigusaktides sätestatust.

II Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

3. Müüja tagab ostja andmete sh isikuandmete kaitsmise ja kasutamise õigusaktides ettenähtud korras. Pooled on kokku leppinud, et müüjal on ostja nõusolekuta õigus töödelda andmeid (sh isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poe kasutamiseks, müügilepingu täitmiseks või selle täitmise tagamiseks. Müüja on isikuandmete vastutav töötleja, müüja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

III Kaupade ostmine

4. E-poest on võimalik osta vaid neid kaupu, millel on link "Lisa ostukorvi". Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse tegemise hetkel kehtinud hinda.  

5. Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata juhul kui (i)-kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu või (ii) kui ostja ei vasta müüja poolt kehtestatud tingimustele. Kui müüjal ei ole võimalik tellimust täita tagastab müüja ostjale viimase poolt tasutud summa kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.

6. E-poes saab maksta tellitud kauba eest e-poes väljatoodud pankade pangalinkide kaudu. Pärast kaupade eest tasumist (pangaülekande tegemist) tuleb väljuda internetipanga lehelt vajutades nupule „Tagasi kaupmehe juurde”. Järgnevalt kuvatakse ekraanil tellimuse kinnitus. Maksed teistatakse eurodes.

7. Kaup tuuakse tellimuses sisestatud tarneaadressile kokkulepitud ajal (maksimaalne tarneaeg 10 tööpäeva). Kaup antakse üle vaid ostjale. Kolmandale isikule antakse kaup üle volituse olemasolul sh juhul kui ostja on määranud tellimuses kauba saajana kolmanda isiku. Müüja võib volitada kauba kättetoimetamiseks kolmandaid isikuid sh kasutada kullerteenust.

IV Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

8. Tarbijal on õigus taganeda müügilepingust 14 (neljateist) päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast esitades taganemisavalduse ning tagastades ostjale müüdud kauba. Kauba tagastamise kulud kannab tarbija. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. Taganemisavaldus peab sisaldama müüja poolt ostjale väljastatud tellimuse numbrit, samuti ostja pangakonto numbrit, kuhu ostja soovib, et müüja talle kauba eest tasutud summa tagastaks.

V Vastutus ja vaidluste lahendamine

9. Müüja vastutab ostja ees müüja poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Ostjal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.

10. Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (kaup on puudustega), esitada müüjale pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab tarbija kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda. Pretensiooni esitamisel tuleb müüjale tuua ka puudusega kaup.

11. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu, mh ei vastuta müüja Müüja:

(i) ostja süül või hoolimatusel tekkinud kauba kahjustumise eest;

(ii) defektide eest, mis on tekkinud kauba mittesihipärase kasutamise tagajärjel:

(iii) kauba loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral. 

12. Tarbija võib pöörduda kauplejaga tekkiva vaidluse lahendamiseks kohtuvälise lahendamise üksuse poole, milleks on Tarbijakaitse Ameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon.